Ekonord Invest AB investerar i mindre och medelstora företag som bidrar till utvecklingen av de gröna näringarna, som innefattar jord, skog, trädgård, turism, förnyelsebar energi, miljöteknik, livsmedel och hälsa med stark marknadsposition, lönsamma gärna inom smala nischmarknader med tillväxtpotential.
Vi tillför kapital, kompetens och nätverk, för att därigenom skapa en optimal avkastning på investerat kapital till våra ägare.

 Affärsidé och mål

Investeringsprocess

Förvärva och investera ägarkapital i mindre och medelstora bolag med verksamhet i gröna näringar i Sveriges sju nordligaste län. Gröna näringar innefattar jord, skog, trädgård, turism, förnyelsebar energi, miljöteknik, livsmedel och hälsa.

Värdeskapandeprocess

Värdeförädla genom att tillföra kapital, kompetens och nätverk, för att därigenom skapa en bra avkastning på investerat kapital. Ekonord skall kontinuerligt tillse att bolagen har bästa möjliga ledning för att genomföra en kraftfull utveckling genom tillväxt. Detta kan ske organiskt, genom förvärv av kompletterande bolag eller genom en kombination därav. Oftast krävs en kombination av många åtgärder. Alla bolag kräver analys och även de mest kompetenta ledningarna kräver stöd av en engagerad styrelse med exempelvis punktvisa insatser från en engagerad ägare.

Exitprocess

Avyttra bolagen inom en konjunkturcykel.

Sekretess

Ekonord arbetar alltid under sekretess vid hanterandet av kapitalförfrågan och utvärdering.