När vi utvärderar våra investeringsmöjligheter bedömer vi

 • Ledning, branscherfarenhet och entreprenörskap
 • Marknad, storlek och tillväxt
 • Konkurrens, antal konkurrenter och substitut
 • Kundvärde, pris och mervärde
 • Affärsmodell, skalbarhet och värdeskapande
 • Teknologi, teknikhöjd, miljöprofil och unikitet
 • Exit, exitstrategi och möjlighet till avyttring

Investeringskriterier

 • Över tid måste det finnas en ordentlig tillväxt i både omsättning och lönsamhet.
 • Ägarandel om minst 15 %, styrelseplats och aktieägaravtal. Ekonord skall sträva efter att bli den enskilt största externa ägaren.
 • Investeringsintervall 2 – 25 MSEK i ägarkapital och konvertibla lån. Ekonord investerar inte i tidiga skeden.
 • Det skall finnas en aktiv exitstrategi och bolagen skall kunna avyttras inom en konjunkturcykel.
 • Ekonords kärnkompetens finns inom de gröna näringarna som innefattar jord, skog, trädgård, turism, förnyelsebar energi, miljöteknik, livsmedel och hälsa varför detta skall återspeglas i våra investeringar
 • Ekonord har sitt säte i Trångsviken och utgångspunken för investeringar är att investera i de sju nordligaste länen.